தமிழ் சுழற்பந்து யின் அர்த்தம்

சுழற்பந்து

பெயர்ச்சொல்