தமிழ் சுவறு யின் அர்த்தம்

சுவறு

வினைச்சொல்சுவற, சுவறி

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
 • 1

  இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு (ஒரு திரவம் திடப்பொருளில்) ஊறிப் பரவுதல்.

  ‘விடாமல் பெய்த மழையினால் வீட்டுச் சுவர் சுவறிப்போயிருக்கிறது’
  ‘சீக்கிரம் தலையைத் துவட்டு; ஈரம் சுவறிப்போகும்’
  உரு வழக்கு ‘இந்த எழுத்தாளரின் கதைகளில் சோகம் சுவறியிருப்பதைக் காணலாம்’
  உரு வழக்கு ‘பெரியவரின் சொத்தெல்லாம் அவளுக்கே சுவறிவிட்டது’