தமிழ் சுவாசக்குழாய் யின் அர்த்தம்

சுவாசக்குழாய்

பெயர்ச்சொல்