தமிழ் சுவாசப்பை யின் அர்த்தம்

சுவாசப்பை

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு நுரையீரல்.