தமிழ் சுவிகரி யின் அர்த்தம்

சுவிகரி

வினைச்சொல்சுவிகரிக்க, சுவிகரித்து