தமிழ் சூடு பற யின் அர்த்தம்

சூடு பற

வினைச்சொல்பறக்க, பறந்து