தமிழ் சூட்சமம் யின் அர்த்தம்

சூட்சமம்

பெயர்ச்சொல்