தமிழ் சூப்புத்தடி யின் அர்த்தம்

சூப்புத்தடி

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு குச்சியில் செருகியிருக்கும் ஒரு வகை இனிப்புப் பண்டம்.