தமிழ் சூறைத்தேங்காய் யின் அர்த்தம்

சூறைத்தேங்காய்

பெயர்ச்சொல்

வட்டார வழக்கு