தமிழ் சூல்முடி யின் அர்த்தம்

சூல்முடி

பெயர்ச்சொல்

உயிரியல்
  • 1

    உயிரியல்
    (பூவில்) மகரந்தத் தூள் ஒட்டிக்கொள்ளும் வகையில் பசைத் தன்மையுடன் இருக்கும் சூலகத்தின் மேல்பகுதி.