தமிழ் சூலுறு யின் அர்த்தம்

சூலுறு

வினைச்சொல்சூலுற, சூலுற்று

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு கருத்தரித்தல்; கருவுறுதல்.