தமிழ் செஞ்சந்தனம் யின் அர்த்தம்

செஞ்சந்தனம்

பெயர்ச்சொல்