தமிழ் சென்று வா யின் அர்த்தம்

சென்று வா

வினைச்சொல்வர, வந்து

  • 1

    (ஒருவர்) விடைபெறுதல்; (மற்றவர்) விடைதருதல்.

    ‘‘சென்று வாருங்கள். மீதம் உள்ளதை நாளைக்குப் பார்த்துக்கொள்ளலாம்’ என்றார் அவர்’