தமிழ் செப்பிடுவித்தை யின் அர்த்தம்

செப்பிடுவித்தை

பெயர்ச்சொல்