தமிழ் செபி யின் அர்த்தம்

செபி

வினைச்சொல்செபிக்க, செபித்து