தமிழ் செமத்தியாக யின் அர்த்தம்

செமத்தியாக

வினையடை

பேச்சு வழக்கு
  • 1

    பேச்சு வழக்கு பலமாக.

    ‘செமத்தியாக உதைபட்டான்’