தமிழ் செம்பகம் யின் அர்த்தம்

செம்பகம்

பெயர்ச்சொல்