தமிழ் செம்மாந்த யின் அர்த்தம்

செம்மாந்த

பெயரடை

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு பெருமிதம் கொண்ட.

    ‘அவருடைய செம்மாந்த பேச்சு’