செம்மை -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : செம்மை1செம்மை2

செம்மை1

பெயர்ச்சொல்-ஆக, -ஆன

உயர் வழக்கு
 • 1

  உயர் வழக்கு சிவப்பு.

  ‘சூரியன் மறையும் நேரத்தில் வானம் செம்மை பூசியிருந்தது’

செம்மை -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : செம்மை1செம்மை2

செம்மை2

பெயர்ச்சொல்-ஆக, -ஆன

உயர் வழக்கு
 • 1

  உயர் வழக்கு பண்பட்ட நிலை; சிறப்பு; உயர்வு.

  ‘மொழி செம்மை பெற இலக்கியங்கள் உதவுகின்றன’
  ‘நாட்டில் செம்மையான ஆட்சி நடத்த உதவுவோம்’

 • 2

  உயர் வழக்கு நேர்மை.

  ‘வறுமையிலும் செம்மை வேண்டும்’