தமிழ் செயப்படுபொருள் குன்றாவினை யின் அர்த்தம்

செயப்படுபொருள் குன்றாவினை

பெயர்ச்சொல்

இலக்கணம்
  • 1

    இலக்கணம்
    (வாக்கிய அடிப்படையில்) செயப்படுபொருளை ஏற்கும் வினைச்சொல்.

    ‘‘அவன் மாட்டை விரட்டினான்’ என்ற வாக்கியத்தில் ‘விரட்டு’ என்பது செயப்படுபொருள் குன்றாவினை’