தமிழ் செய்முறை யின் அர்த்தம்

செய்முறை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

  • 2

    வட்டார வழக்கு (இறந்தவருக்கு உறவினர்) சடங்காகச் செய்ய வேண்டிய கடமை.

    ‘சம்பந்தி இறந்துவிட்டார்; செய்முறை என்ன என்றுகூடவா உனக்குத் தெரியாது?’