தமிழ் செயல்படு யின் அர்த்தம்

செயல்படு

வினைச்சொல்-பட, -பட்டு

  • 1

    (ஒருவர் அல்லது ஒன்று தனக்குரிய செயல்பாட்டின் மூலம்) இயங்குதல்.

    ‘அலுவலகம் வழக்கம்போல் நாளை செயல்படும்’
    ‘சர்வாதிகார ஆட்சியில் பத்திரிகைகள் சுதந்திரமாகச் செயல்பட முடியாது’
    ‘அவர் நான்கு ஆண்டுகள் பத்திரிகையின் பொறுப்பாசிரியராகச் செயல்பட்டார்’