செல்லாக் காசு -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : செல்லாக் காசு1செல்லாக் காசு2

செல்லாக் காசு1

பெயர்ச்சொல்

 • 1

  (ஒன்று அல்லது ஒருவர்) செல்வாக்கும் மதிப்பும் இழந்த நிலை.

  ‘அரசியலில் அவர் இனிமேல் செல்லாக் காசுதான்’
  ‘அவருடைய கோட்பாடுகள் செல்லாக் காசாகிப் பல காலம் ஆகிறது’
  ‘செல்லாக் காசுகளையெல்லாம் நம்பிக் கட்சி நடத்த முடியாது’

செல்லாக் காசு -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : செல்லாக் காசு1செல்லாக் காசு2

செல்லாக் காசு2

பெயர்ச்சொல்

 • 1

  பசுமை நிறத்தில் தட்டையாக இருக்கும் (உணவாகும்) ஒரு வகைச் சிறிய நன்னீர் மீன்.