தமிழ் செழித்த யின் அர்த்தம்

செழித்த

பெயரடை

  • 1

    ஊட்டமான/அடர்ந்த.

    ‘செழித்த கன்னம்’
    ‘செழித்த புருவம்’