தமிழ் சொக்கட்டான் யின் அர்த்தம்

சொக்கட்டான்

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு தாய விளையாட்டு.