தமிழ் சொண்டு யின் அர்த்தம்

சொண்டு

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு (பறவையின்) அலகு.

  • 2

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு பேச்சு வழக்கு உதடு.

    ‘சிவந்த சொண்டு’