தமிழ் சொல்லித்தா யின் அர்த்தம்

சொல்லித்தா

வினைச்சொல்-தர, -தந்து