தமிழ் சொஸ்தமாக்கு யின் அர்த்தம்

சொஸ்தமாக்கு

வினைச்சொல்-ஆக்க, -ஆக்கி

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு குணமாக்குதல்.

    ‘இயேசு பிணியாளர்களைச் சொஸ்தமாக்கிய நிகழ்ச்சி’