சேட்டு -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : சேட்டு1சேட்டு2

சேட்டு1

பெயர்ச்சொல்

பேச்சு வழக்கு
  • 1

    பேச்சு வழக்கு (தமிழ்நாட்டில்) வியாபாரத்தில் ஈடுபட்டிருக்கும் வட இந்தியர்; மார்வாடி.

சேட்டு -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : சேட்டு1சேட்டு2

சேட்டு2

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு சட்டை.