தமிழ் சேணைப்பயிர் யின் அர்த்தம்

சேணைப்பயிர்

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு புன்செய்ப் பயிர்.