தமிழ் சேதி யின் அர்த்தம்

சேதி

பெயர்ச்சொல்

பேச்சு வழக்கு