தமிழ் சேனை வை யின் அர்த்தம்

சேனை வை

வினைச்சொல்வைக்க, வைத்து

வட்டார வழக்கு
  • 1

    வட்டார வழக்கு பிறந்த குழந்தைக்கு முதன்முதலாக இனிப்பு நீரை நாக்கில் தடவுதல்.