சேமக்கலம் -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : சேமக்கலம்1சேமக்கலம்2

சேமக்கலம்1

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (வெப்பமானி போன்ற உபகரணங்களில்) பாதரசத்தைக் கொண்டுள்ள சிறிய சேமிப்புக்கலம்.

  • 2

    மின்கலம்.

சேமக்கலம் -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : சேமக்கலம்1சேமக்கலம்2

சேமக்கலம்2

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    சேகண்டி.