தமிழ் சேமப்படை யின் அர்த்தம்

சேமப்படை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    காண்க: ஆயுத (காவல்) படை