தமிழ் சேய்மை யின் அர்த்தம்

சேய்மை

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு தூரம்; தொலைவு.