தமிழ் சேர்த்துவை யின் அர்த்தம்

சேர்த்துவை

வினைச்சொல்-வைக்க, -வைத்து

  • 1

    ஒத்துப்போகுமாறு செய்தல்.

    ‘கணவனையும் மனைவியையும் சேர்த்துவைக்கும் முயற்சி’