தமிழ் சோடி யின் அர்த்தம்

சோடி

வினைச்சொல்

தமிழ் சோடி யின் அர்த்தம்

சோடி

பெயர்ச்சொல்