தமிழ் சோணை யின் அர்த்தம்

சோணை

பெயர்ச்சொல்

வட்டார வழக்கு
  • 1

    வட்டார வழக்கு காதின் கீழ்ப் பகுதி.

    ‘தோடு குத்துவதற்கு ஏற்ற சோணை’