தமிழ் சோதனைக்குழாய்க் குழந்தை யின் அர்த்தம்

சோதனைக்குழாய்க் குழந்தை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    சோதனைக்குழாய் முறையில் பிறந்த குழந்தை.