தமிழ் சோபனம் யின் அர்த்தம்

சோபனம்

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு திருமணம் முடிந்து நடக்கும் முதலிரவு நிகழ்ச்சி.