தமிழ் சைத்தான் யின் அர்த்தம்

சைத்தான்

பெயர்ச்சொல்