தமிழ் சொத்தைசொள்ளை யின் அர்த்தம்

சொத்தைசொள்ளை

பெயர்ச்சொல்