தமிழ் சொற்களஞ்சியம் யின் அர்த்தம்

சொற்களஞ்சியம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (ஒரு மொழியில் உள்ள அல்லது ஒருவர் அறிந்துவைத்துள்ள) சொற்களின் தொகுப்பு.