சோடி -க்காக தமிழ்இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள்:

சோடி1சோடி2

சோடி1

வினைச்சொல்

சோடி -க்காக தமிழ்இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள்:

சோடி1சோடி2

சோடி2

பெயர்ச்சொல்