தமிழ் ஜகாத் யின் அர்த்தம்

ஜகாத்

பெயர்ச்சொல்

இஸ்லாமிய வழக்கு
  • 1

    இஸ்லாமிய வழக்கு
    (ஒருவரின்) வருமானத்தில் 2.5 சதவீதம் எளியவர்களுக்கு வழங்குதல் என்ற கடமை.

    ‘5% of one’s income for charity’