தமிழ் ஜபி யின் அர்த்தம்

ஜபி

வினைச்சொல்ஜபிக்க, ஜபித்து