தமிழ் ஜமக்காளம் யின் அர்த்தம்

ஜமக்காளம்

பெயர்ச்சொல்

பேச்சு வழக்கு