தமிழ் ஜாதிக்காய் யின் அர்த்தம்

ஜாதிக்காய்

பெயர்ச்சொல்