தமிழ் ஜால்ராத்தட்டு யின் அர்த்தம்

ஜால்ராத்தட்டு

வினைச்சொல்-தட்ட, -தட்டி

பேச்சு வழக்கு