தமிழ் ஜால்ராத்தட்டு யின் அர்த்தம்

ஜால்ராத்தட்டு

வினைச்சொல்

பேச்சு வழக்கு