தமிழ் ஜால்ரா அடி யின் அர்த்தம்

ஜால்ரா அடி

வினைச்சொல்அடிக்க, அடித்து

பேச்சு வழக்கு